Vypracování:

návrhu studie stavby za spolupráce s Ing. arch. I. Sobotkou

kvalifikovaných výpočtů investičních nákladů

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení

dokumentace pro provádění stavby

dokumentace skutečného provedení stavby

pasport stavby (zjednodušená dokumentace)


Zajištění:

územně plánovací informace

územního rozhodnutí

územního souhlasu

stavebního povolení

ohlášení stavby

kolaudačního souhlasu

dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací

výběrového řízení na dodavatele stavby

autorského dozoru projektanta

technického dozoru objednavatele (stavebníka)